Oppvekst

Søknadsskjema SFO
Søknadsskjema barnehage

Vedtekter barnehagene

Kjøp av enkeltdager barnehage 

Info- og søknadsskjema kulturskolen   

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Oppsigelse aktiviteter i kulturskolen PDF document ODT document


Søknadsskjema gratis skoleskyss.pdf


 PPT

Henvisningsskjema til PPT

Revidert henvisningsskjema PPT

Momentliste PPT
 
Helse og sosial

Søknad om bostøtte

Ledsagerbevis

Hjelpemidler - søknad om varig utlån

Fastlegeordningen - Endring av fastlege

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Søknad om sosial stønad

Søknad om kommunal bolig

Plan, utvikling og drift

Informasjonsskriv søknad om SMIL

Søknadsskjema SMIL 2017.pdf

Tiltaksstrategier 2014-2017.pdf

Skjema sykdomsavløsning.pdf

Søknadsskjema drenering.pdf

Skjema plan for grøfting.pdf

Miljøvurderingsskjema for drenering.pdf

Søknadsskjema kommunalt viltfond PDF document ODT document

Avtale om leie av jord

Melding om behov for leiejord

Byggesaksskjema

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Søknad om deling av grunneiendom

Søknad om utslippstillatelse

Steigen Allhus - Søknad om bruk av hall

Servicekontoret

Søknad om skjenkebevilling (ordinær)

Søknad om skjenkebevilling for en enkel anledning PDF document ODT document  (Senest 14 dager før arrangement)

Søknad om salgsbevilling

Søknad om serveringsbevilling

Retningslinjer for motorferdsel i utmark.pdf
Søknadskjema §5 b c e Snøscooter.pdf
Søknadskjema §5 a d f Snøscooter.pdf
Søknadskjema § 6 Snøscooter.pdf
Søknadskjema § 6 Barmarkskjøring.pdf

Gravemelding

Retningslinjer for ledsagerbevis
Søknadsskjema 
Brosjyre om ledsagerbevisInterne skjemaer/Reglement:
Reglement godtgjørelse politikere (gjelder fra 01.05.18)
Skjema for møtegodtgjørelse politikere (gjelder fra 01.05.18) 
Egenmelding ved fravær
Søknad/melding om permisjon
Avtale om overføring av ferie