Oppvekst
Søknad om barnehageplass skal nå skrives direkte inn i Foresattportal
Vedtekter barnehagene
Kjøp av enkeltdager barnehage

​Vedtekter skolefritidsordninger

Reduksjon i foreldrebetaling

Info- og søknadsskjema kulturskolen   
Oppsigelse aktiviteter i kulturskolen PDF document ODT document

Søknadsskjema gratis skoleskyss

PPT
Henvisningsskjema til PPT
Revidert henvisningsskjema PPT
Momentliste PPT
 
Helse og sosial
Søknad om bostøtte
Ledsagerbevis
Hjelpemidler - søknad om varig utlån
Fastlegeordningen - Endring av fastlege
Søknadsskjema helse og omsorgstjenester
Søknad om sosial stønad
Søknad om kommunal bolig

Plan, utvikling og drift
Informasjonsskriv søknad om SMIL
Søknadsskjema SMIL 2021.pdf
Tiltaksstrategier 2020-2023.pdf

Landbruksskjema
Skjema sykdomsavløsning.pdf
Søknadsskjema drenering.pdf
Skjema plan for grøfting.pdf
Miljøvurderingsskjema for drenering.pdf
Søknadsskjema kommunalt viltfond PDF document ODT document
Avtale om leie av jord
Melding om behov for leiejord

Informasjon tilskuddsordninger
Retningslinjer for tilskudd til tiltak i UKL-Engeløya
Skjema opplysninger engangs og investeringstilskudd utvalgte kulturlandskap
Skjema opplysninger driftstilskudd utvalgte kulturlandskap
Søknadsskjema tilskudd UKL-Engeløya

Byggesaksskjema
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom
Søknad om deling av grunneiendom
Søknad om utslippstillatelse
Steigen Allhus - Søknad om bruk av hall

Servicekontoret
Søknad om skjenkebevilling (ordinær)
Søknad om skjenkebevilling for en enkel anledning PDF document ODT document  (Senest 14 dager før arrangement)
Søknad om salgsbevilling
Søknad om serveringsbevilling

Søknadsskjema for arrangementer

Motorferdsel i utmark

Gravemelding

TT-kort ( tilrettelagt transport) 

Retningslinjer for ledsagerbevis
Søknadsskjema 
Brosjyre om ledsagerbevis


Interne skjemaer/Reglement:
Reglement godtgjørelse politikere (gjelder fra 01.05.18)
Skjema for møtegodtgjørelse politikere (gjelder fra 01.05.18) 
Egenmelding ved fravær
Søknad/melding om permisjon
Avtale om overføring av ferie