Oppvekst
Søknad om barnehageplass skal nå skrives direkte inn i Foresattportal
Vedtekter barnehagene
Kjøp av enkeltdager barnehage

​Vedtekter skolefritidsordninger

Reduksjon i foreldrebetaling

Info- og søknadsskjema kulturskolen   
Oppsigelse aktiviteter i kulturskolen PDF document ODT document
 

Rutine skoleskyss Steigen kommune 

Søknadsskjema skoleskyss


PPT

Henvisning PPT

https://bodo.kommune.no/barnehage-og-skole/ppt/


Helse og sosial
Søknad om bostøtte

Ledsagerbevis
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Legeerklæring til parkeringstillatelse

Hjelpemidler - søknad om varig utlån
Fastlegeordningen - Endring av fastlege
søknadsskjema om helse og omsorgstjenester 
Søknad om sosial stønad
Søknad om kommunal bolig

Plan, utvikling og drift
Informasjonsskriv søknad om SMIL
Søknadsskjema SMIL 2021.pdf
Tiltaksstrategier 2020-2023.pdf

Landbruksskjema
Skjema sykdomsavløsning.pdf
Søknadsskjema drenering.pdf
Skjema plan for grøfting.pdf
Miljøvurderingsskjema for drenering.pdf
Søknadsskjema kommunalt viltfond PDF document ODT document
Avtale om leie av jord
Melding om behov for leiejord

Informasjon tilskuddsordninger PDF document ODT document
Retningslinjer for tilskudd til tiltak i UKL-Engeløya PDF document ODT document
Skjema opplysninger engangs og investeringstilskudd utvalgte kulturlandskap PDF document ODT document
Skjema opplysninger driftstilskudd utvalgte kulturlandskap PDF document ODT document
Søknadsskjema tilskudd UKL-Engeløya PDF document ODT document

Byggesaksskjema
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom
Søknad om deling av grunneiendom

Søknadsskjema utslippstillatelse

Steigen Allhus - Søknad om bruk av hall

Servicekontoret
Skjenkebevilling og salgsbevilling: 

Søknad om bevilling til skjenking av alkohol 
Søknadsskjema salgsbevilling

Skjenkebevilling enkel anledning ( sendes inn 6 uker før arrangement )

Søknad om serveringsbevilling

Litt informasjon om regler og fornying av bevillinger: 

Søknadsskjema for arrangementer

Motorferdsel i utmark

Gravemelding

TT-kort ( tilrettelagt transport) 

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Legerklæring for parkeringstillatelse

Ledsagerbevis:
Retningslinjer for ledsagerbevis 
Søknadsskjema 
Brosjyre om ledsagerbevis

 


Interne skjemaer/Reglement:
Reglement godtgjørelse politikere (gjelder fra 01.05.18)
Skjema for møtegodtgjørelse politikere (gjelder fra 01.05.18) 

EGENMELDING SKJEMA pr. 22.08.23
Søknad/melding om permisjon
Avtale om overføring av ferie