Tilskudd
I tillegg vil du få informasjon om tilskuddsordningene som vi er med på å forvalte.

De viktigste tiltakene er:
  • Skogkultur- Planting og stell og rydding av skogen
  • Bygging av skogsveier
  • Tynning og skjermrydding

Skogfond
Kommunene bistår i administrasjon av skogfondsordning. Denne ordningene er etablert for at skogeiere skal kunne sette av midler til framtidige tiltak i skogbruket.  


Skogsveier
Bygging av landbruksveier krever tillatelse fra kommunen før bygging kan igangsettes. Tillatelse må være gitt før en kan søke om tilskudd. Kommunen bistår i søknadsprosessen, og fylkesmannen behandler søknadene fortløpende.


Skogbruk og miljø
I skogbruket er en pålagt å ta miljøhensyn i samsvar med forskrift om bærekraftig skogbruk og ulike miljøstandarder.


Meldeplikt ved hogst
Etter gjeldende verneskogregler skal skogeier sende melding til kommunen om hogst. Dette gjelder for all hogst i plantefelter og for hogst i lauvskog over 2 dekar. Hogst til eget husbehov er unntatt bestemmelsene. Meldingen skal sendes senest 3 uker før planlagt hogst.