Om psykisk helsearbeid i kommunen

Psykisk helsearbeid i Steigen er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske problemer og konsekvensen av problemene hos den enkelte, deres familier og nettverk.

Psykisk helsearbeid er både et kunnskaps- og et praksisfelt, og det omfatter også arbeid på systemnivå som forebygging av psykiske lidelser, opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering.

I samarbeid med bruker er det brukerens behov og rettigheter som står i fokus.

Vi vil også bidra med hjelp og samarbeid med relevante instanser etter brukernes behov.

Tilbud

Vi har følgende tilbud: 
Råd og veiledning
Samtaler
Hjemmebesøk
Individuell plan

Dere leser om nettsiden i kunnskapsbasen til psykiskhelsearbeid.no.

Denne vil mange kommunale instanser ha nytte av:

  • PPT
  • Psykisk helsetjeneste
  • Barnevern
  • Familiesentre
  • NAV (kommunal/statlig)

Den vil også være svært nyttig for skoler og barnehager, da de kan søke opp tilbud rettet imot dem.

Les mer på hjelptilhjelp.no, og på følgende sider:

Hvem kan ha nytte av portalen i din kommune?

Hvilke tilbud kan legges inn?

 

Taushetsplikten

Alle som oppsøker et offentlig hjelpeorgan skal føle seg trygg på at ingen informasjon, forlater samtalerommet uten at det er gitt samtykke fra dem det gjelder. Dette er til for at den som oppsøker tjenesten skal føle trygghet og bli tatt på alvor. 

Informasjon om oppfølging i etterkant av institusjonsopphold innenfor rus, psykiatri eller soning trykk HER