Vi holder til i første etasje på Steigentunet i nærheten av legekontoret. Vi har som mål å bidra til at alle innbyggerne i Steigen kommune skal ha god psykisk helse. Hver fjerde nordmann vil en gang i løpet av livet få problemer med sin psykiske helse. Psykiske problemer kan være forbigående og kan oppstå ved livskriser.

Psykisk helsearbeid i Steigen er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske problemer og konsekvensen av problemene hos den enkelte, deres familier og nettverk.

Psykisk helsearbeid er både et kunnskaps- og et praksisfelt, og det omfatter også arbeid på systemnivå som forebygging av psykiske lidelser, opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering.

I samarbeid med bruker er det brukerens behov og rettigheter som står i fokus.

Vi vil også bidra med hjelp og samarbeid med relevante instanser etter brukernes behov.

Plan for psykisk helsearbeid

PDF document
ODT document


Hvem Jobber her? 

Marit Vardehaug: Sosionom, Leder- Psykisk helse, tlf. 95 09 01 84 (permisjon juni 2021, jobber nå med barn som pårørende).
Konstituert Leder- Psykisk helse: Kenneth Sandbakk, tlf. 90 22 93 30

Kenneth Sandbakk: Vernepleier, tlf. 90 22 93 30 (permisjon juni 2021)
Vikar: Victoria Helgesen, Sosionom 98 90 83 34

Erik Baard Svendsen: Psykiatrisk sykepleier, tlf. 99 48 01 94

Arbeidstider/ Kontortider
Kontortid Man – Fre. 08.00 – 15.30
Man kan få henvisning fra lege eller ringe direkte.

Du kan også ringe resepsjonen på Steigentunet 40 47 67 13 og legge igjen en beskjed så ringer vi tilbake.
Ved akutt behov utenom kontortid, ta kontakt med legevakta 116 117

Vi har følgende tilbud: 
Råd og veiledning
Samtaler
Hjemmebesøk
Individuell plan

Dere leser om nettsiden i kunnskapsbasen til psykiskhelsearbeid.no.

Denne vil mange kommunale instanser ha nytte av:

  • PPT
  • Psykisk helsetjeneste
  • Barnevern
  • Familiesentre
  • NAV (kommunal/statlig)

Den vil også være svært nyttig for skoler og barnehager, da de kan søke opp tilbud rettet imot dem!

Les mer på hjelptilhjelp.no, og på følgende sider:

Hvem kan ha nytte av portalen i din kommune?

Hvilke tilbud kan legges inn?

Taushetsplikten
Alle som oppsøker et offentlig hjelpeorgan skal føle seg trygg på at ingen informasjon, forlater samtalerommet uten at det er gitt samtykke fra dem det gjelder. Dette er til for at den som oppsøker tjenesten skal føle trygghet og bli tatt på alvor. 

Informasjon om ooppfølging i etterkant av institusjonsopphold innenfor rus, psykiatri eller soning trykk HER