Folkehelseoversikt Steigen kommune

 

Hvert fjerde år skal kommunen utarbeide en oversikt over helsetilstanden i befolkningen med positive og negative faktorer. Oversikten skal sikre et kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen, både på politisk og administrativt nivå. Med god oversikt kan kommunen i større grad lykkes med å utvikle et samfunn som gir flere leveår med god helse i befolkningen.

Folkehelseprofil / Oppvekstprofil :

FHI gir årlig ut Folkehelse- og Oppvekstprofilene, disse gir informasjon om helsetilstand med påvirkningsfaktorer. Profilene danner grunnlag for det regionale arbeidet med å bedre folkehelsen, og brukes i tillegg aktivt i Steigen kommunes folkehelsearbeid. 

Sammendrag kan du lese ved å følge linken:

Folkehelse- og oppvekstprofil 2024

Folkehelse-  og oppvekstprofil 2023  

 

Tidligere Folkehelseoversikter: Oversikt over helsetilstand m. påvirkningsfaktorer 2020

Ungdata

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Mellomtrinnet (5.- 7. trinn), ungdomstrinnet og vgs. deltar. Spørsmålene omhandler temaer som foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. Ungdomstrinnet og vgs. får i tillegg spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoadferd og vold. 

I Nordland er det Korus Nord som drifter Ungdata, som finansieres gjennom Helsedirektoratet med årlige tilskudd via statsbudsjettet. 

Steigen kommune har gjennomført Ungdata hvert tredje år siden 2013 på ungdomstrinnet og vgs. I 2022 ble Ungdata også gjennomført på mellomtrinnet i Steigen. 

Sammendrag over Ungdataundersøkelsen kan du lese ved å følge linkene: 

Ungdata junior 2022 

Ungdata 2022 - ungdomstrinnet

Helsefremmende barnehager og skoler

Alle barnehagene og skoler i Steigen jobber utfra kriteriene for helsefremmende barnehager og skoler, de skal selv evaluere seg årlig. Barnehagene og skolene skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Tilrettelegge for trivsel, mestring og godt læringsutbytte ved å jobbe med det sosiale og fysiske miljøet. Satsingen må forankres i årsplaner og andre styringsdokumenter

Evalueringsskjema Helsefremmende barnehager

Evalueringsskjema Helsefremmende skoler 2023

 

Kriterier for helsefremmende barnehager

BHG.jpg

Kriterier for helsefremmende grunnskoler

SKole.jpg

Kriterier for helsefremmede videregående skoler

vgs.jpg

Skal, skal ikke - Rusforebyggende ungdomsarbeid

Steigen kommune er med i Program for Folkehelse, fra 2022 til 2024, med prosjektet “Skal, skal ikke” som handler om rusforebyggende ungdomsarbeid.

Program for Folkehelse er en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid. Fokus er styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Sentrale tema er barn og unge, psykisk helse og rusforebygg.

Du kan lese mer om prosjektet på Forebygging.no

RIKTIG.png
Hovedmål: 
  • Prosjektet skal sikre en tverrfaglig tenkning rundt det rusforebyggende ungdomsarbeidet. Universelle tiltak, sosial utjevning og ungdomsmedvirkning står sentralt. 
  • Unge i Steigen skal få økt kunnskap og trygghet slik at de kan ta selvstendige valg i forhold til rusbruk.
Delmål:

Folkehelseuka

Folkehelseuka markerer og synliggjør ulike tilbud i kommunen, og arrangeres ei høstuke hvert år. Folkehelseuka 2024 går av stabelen 9. - 15. september, og alle i Steigen inviteres til å bidra med ulike arrangementer. All aktivitet settes i sammen til et felles program for uka :)

Invitasjon Folkehelseuka 2024.pdf 

Program: kommer her.

Sommerfjellkollen3.jpg

 

Foto: Linda Merethe Johnsen

 

Søk tilskudd

På Nordland fylkeskommunes hjemmeside er det mulig å søke om midler for å fremme folkehelsa både for frivilligheten og fagetater. 

Mamma og Britt[1].jpg

Foto: Linda Merethe Johnsen

Medlem av fremsam

fremsam - nettverk for helsefremmende samfunn.