Arbeidet er hjemlet i Folkehelseloven, kapittel 3 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29#kapittel 3
To viktige forskrifter er forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager:

 http://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928 
og forskrift om miljørettet helsevern:

 http://lovdata.no/forskrift/2003-04-25-486.

Kommuneoverlegen er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Helse- og miljøtilsyn Salten utfører dette arbeidet for kommunen og har vedtaksmyndighet . Informasjon om fagfeltet og arbeidet finnes på hjemmesiden til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.  Der finnes også skjema for å søke godkjenning og meldeskjema.

Godkjenningsplikt ved nyetableringer/endringer: Skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter.
Meldeplikt ved nyetableringer/endringer: Forsamlingslokaler, campingplasser, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang, virksomheter med kjøletårn eller lignende, asylmottak, hospitser, m.m.