Steigen kommune har organisert rustjenesten i NAV, og du finner oss i NAV sine lokaler i Leinesfjord. Vi organiserer tilbudet i behandlingssamtaler og rusmestring, tilbakefallsforebygging og støttesamtaler, veiledning og annen oppfølging, for deg som sliter med alkohol, rus eller annen avhengighet. Vi kan tilby samtaler og aktiviteter, kartlegger og kan henvise deg til rusbehandling og ettervern. Et av aktivitetstilbudene våre er organisert i treffstedet Kjellern.

Når du henvender deg til rustjenesten med ønske om samtale og oppfølging, ønsker vi å kunne møte deg snarest mulig. Vi vil da sammen vurdere hvilken hjelp du trenger videre. Hvis du ønsker det, kan du gjerne ha med deg en venn eller pårørende til samtalene.

Rustjenesten jobber også nært sammen med psykiatri og helsetjeneste, og er en del av FACT Nord-Salten. En annen og viktig del av vårt arbeid er å samarbeide med andre instanser om det boligsosiale arbeidet i Steigen kommune.  

Rustjenesten er også tilgjengelig og kan gi eget samtaletilbud til deg som pårørende.

Steigen kommune har egen Ruspolitisk Handlingsplan.

Pårørende

Er du urolig for noen som misbruker alkohol eller andre rusmidler? Dersom dine nærmeste sliter med alkohol- eller andre rusproblemer, blir du som pårørende også påvirket. Det er derfor viktig for rustjenesten i NAV Steigen å kunne tilby deg støtte, veiledning og oppfølging.

Du kan henvende deg til oss, uavhengig av om din nærmeste er i behandling eller om vedkommende kanskje ikke ønsker kontakt med rustjenesten for egen del. Du trenger ikke være i familie eller ha kontakt med vedkommende, for å bekymre deg for vedkommende og kunne motta et tilbud som pårørende.

Tilbudet omfatter i første omgang inntil 5 samtaler, og er gratis. Samtalene kan også foregå på telefon, og din henvendelse kan være anonym.

Forebyggende arbeid

En del av rustjenestens oppgaver er å jobbe med forebyggende tiltak i kommunen i samarbeid med skole, helsetjeneste, politi og ungdomsklubb. Vi stiller gjerne opp og deltar i undervisning, eventuelt foreldremøter, som er relatert til folkehelse og rusrelaterte temaer på bestilling.  
I tillegg til undervisning kan vi også bistå med veiledning dersom du som foresatt ønsker informasjon om hvordan man kan snakke med barn eller ungdom om rusrelatert tema. 

Boligsosialt arbeid

Rustjenesten er også en del av det boligsosiale arbeidet i kommunen og samarbeider med kommunalt boligteam for å sikre gode, trygge boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. En del av dette arbeidet går ut på oppfølging for å mestre boforhold.
 

FACT – Fleksibel aktiv oppsøkende behandling

Rustjenesten i Steigen er også en del av et interkommunalt FACT-team hvor vi har digitale møter med bl.a. psykoseteam og rusteam/DPS. FACT-Nord Salten har bidratt til mer helhetlig oppfølging og behandling både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten for deg som trenger langvarige og koordinerte tjenester både fra kommunen og sykehuset samtidig.

FACT-oppfølgingen bidrar til færre innleggelser, tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten og mer stabilitet for brukerne der de bor.