Forslag til ny forskrift om motorferdsel på vassdrag i Steigen kommune sendes med dette på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader bes sendt postmottak@steigen.kommune , eventuelt Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord senest 5. juni 2023.

En forholdsvis kort høringsfrist begrunnes med ønsket om at kommunestyret kan behandle forslaget før sommeren 2023.

Høringsbrev

Forslag til forskrift

Saksprotokoll og høringsnotat

Vedtak steigen 1979