Tilskuddsordninger i landbruket

- Produksjonstillegg i jordbruket, avløsertilskudd ferie/fritid, økologisk landbruk    
- Regionalt Miljøtilskudd i jordbruket
- Spesielle miljøtiltak i landbruket
 - Refusjon av avløserutgifter ved sykdom
- Tilskudd til drenering av jordbruksareal
- Tilskudd til tiltak i beiteområder, organisert beitebruk. 
- Tidligpensjonsordning
 
 
 
Utvalgt kulturlandskap i landbruket, UKL-Engeløya.
Engeløya og øyene vestenfor fikk statusen nasjonalt utvalgt kulturlandskap i 2017. Dette på bakgrunn det spesielle kulturlandskapet, øyas rike historie med mange kulturminner og et aktivt landbruk. 
Denne statusen medfører årlige tilskuddsmidler som foretak i landbruket, grunneiere, lag/foreninger kan søke på. Det kan i tillegg settes av midler i budsjett til større fellestiltak. Tilskudd tiltak som fremmer kulturlandskapet  i henhold til retningslinjer  UKL- Engeløya og Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, FOR-2019-12-18-2024.
 
Nydyrking
Søknad om godkjenning av nydyrkingsplan
 
Gårdskart : Det er tilgjengelig gårdskart for alle landbrukseiendommer.   
 
 BU-midler :
 Midler til Bygdeutvikling blir hvert år avsatt over jordbruksavtalen. Det meste av midlene tildeles på fylkesnivå, og administreres av Innovasjon Norge.
Landbruksforvaltningen i kommunen er kontaktledd mellom brukerne og Innovasjon Norge som administrerer ordningene som :
* Tilskudd til investeringer trad. Landbruk ( bruksutbygging), tilskudd ved generasjonsskifte, 
* Investeringer i tilleggsnæringer (Ideavklaring – etablering,  bedriftsutvikling og  investeringer)
* Lån til kjøp av landbrukseiendom