Barnekoordinator skal;

  • Koordinere tjenestetilbudet rundt barn og unge med behov for langvarig helse og omsorgstjenester, sikre fremdrift i hjelpeprosessen.
  • Være en kontaktperson for familier og ansatte.
  • Ha kjennskap til tjenestene i kommunen og sikre at familier får nødvendig informasjon og veiledning.
  • Sørge for et godt og helhetlig samarbeid mellom tjenestene rundt barnet.
  • Sørge for fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Hvem kan få barnekoordinator?

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Dersom en familie ikke får tildelt barnekoordinator, skal kommunen likevel sørge for et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Det som er sentralt for vurdering av rett til barnekoordinator skal være hvilket hjelpebehov barnet har, og om barnet har/ vil ha behov for flere helse og omsorgstjenester. Det er koordinerende enhet som har det overordnede ansvaret for oppnevning av barnekoordinator.

Forskjell barnekoordinator og vanlig koordinator

For å ha rett til barnekoordinator må barnet eller ungdommen ha alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. For vanlig koordinator er det ikke tilsvarende vilkår om psykisk og / eller fysisk tilstand for å ha rett til koordinator.

For vilkår til barnekoordinator skal det være behov for både helse og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. For vanlig koordinator gjelder behov for en eller flere helse og omsorgstjenester.

Rett til barnekoordinator gjelder til 18 år.  Vanlig koordinator er det ingen øvre aldersgrense.

Vilkårene for å ha rett til barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn vanlig koordinator. Til gjengjeld innebærer barnekoordinator en utvidet koordinatorordning når den innvilges fordi FAMILIEN er rettssubjektet, ikke bare pasienten eller brukeren. Familieperspektivet er imidlertid viktig også for vanlig koordinator.

Ansvarsgruppe

En ansvarsgruppe er en samarbeidsgruppe rundt barnet, sammensatt tverrfaglig og tverretatlig for å sikre nødvendig helthetlig tilbud. Ansvarsgruppen skal bestå av representanter fra tiltak og tjenester som er aktuelle for barnet/ ungdommen, og skal sikre brukermedvirkning. Det skal være barnekoordinator eller koordinator som skal lede ansvarsgruppen.

Individuell plan

Barn som har behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester har rett på en individuell plan. Denne planen skal vise hva slags mål du har og hvilke tiltak som skal til for at målene dine skal bli nådd.

Planen bidrar til at alle som jobber rundt deg forholder seg til en felles fremdriftsplan.

I Steigen kommune bruker elektroniske samhandlingsverktøyet Visma samspill. Søknad om individuell plan sendes til Tildelingskontoret / helse og omsorg.  

Hvordan kan jeg få en barnekoordinator/ koordinator, individuell plan?

Dersom du allerede har helse og omsorgstjenester i kommunen. Kan du be en av dem som gir tjenester om å få en individuell plan/ koordinator / barnekoordinator. De vil hjelpe deg.

Du kan også kontakte

Leder tildelingskontroet, Bergitte Gabrielsen- 45480147   Bergitte.gabrielsen@steigen.kommune.no

Eller fagleder for helsestasjon, Hilde Husøy- 90177048  hilde.husoy@steigen.kommune.no 

Lover

Retten til barnekoordinator er lovpålagt i helse og omsorgstjenesteloven § 7-2a.

Plikten til å samarbeide mellom tjenesten Helse og omsorgstjenesteloven §3-4 og 7-2a,  i tillegg lovpålagt i mange flere lover. Bla Opplæringsloven, barnehageloven, sosialtjenesteloven, barnevernloven, integreringsloven

søknadsskjema om helse og omsorgstjenester