Steigen er en kommune i Nordland Fylke. Kommunen ligger i Salten, ut mot Vestfjorden nord for Bodø. Kommunen omfatter landet omkring Nordfolda og sørbredden av Sagfjorden med fjellområdene omkring og øyene utenfor. Steigen grenser i nordøst til Hamarøy, i sørøst til Sørfold og i Folda i sør til Bodø.

Leinesfjord er administrasjonssentret i Steigen. Der har vi videregående skole som er filialklasser under Knut Hamsund skole i Hamarøy. 

Steigen er en kommune som nyter godt av både innlandsklima og kystklima, ut fra sin plassering, der høye fjell bremser det verste været som kommer fra sjøsiden, og gjør det lunere på østsiden av kommunen.

Steigen fikk veiforbindelse til landets øvrige veinett i 1990 gjennom Steigentunnelen til E6. 

Steigen har også forbindelse med hurtigbåt til og fra Bodø i sør og til og fra Svolvær i nord.

Bosetningen er relativt spredt, og kommunen har ingen tettsteder, men det er en viss konsentrasjon omkring administrasjonssentret Leinesfjord og grendene Nordfold, Leines, Bogen og Engeløya. Disse grendene er også skolekretser for flere små bygder rundt om i kommunen.

Folketallet har holdt seg stabilt i Steigen når vi ser de siste 15 årene under ett. Fra 2015 har vi hatt stigende folketall, og særlig stor økning siste år med 74 flere innbyggere. Dette er svært gledelig, og skyldes både stor tilflytting og høye fødselstall de to siste årene. Pr. 1 januar 2023 var folketallet på 2565. 

Steigen er en typisk primærnæringskommune. Jordbruk er viktigst, og Steigen er en av de beste jordbrukskommunene i fylket, med store jordressurser. Jordbruket her et allsidig husdyrhold med hovedvekt på melkeproduksjon, sauehold og noe svinehold. I den siste tiårsperioden har det blitt plantet ut ca. 40 000 dekar skog, hovedsakelig gran. 

Også fiskerinæringen har betydning. Den består hovedsakelig av mindre fartøyer. Båtene i kommunen ilandførte i 2021 en fangst på 549 tonn, det aller meste torsk og lignende arter. Omtrent halvparten av dette ble ilandført i Steigen. Helnessund er det største fiskeværet i Nord-Salten, med fiskeindustri og slipp. Notbøteriet ligger i Langnesvik. Der produseres og vaskes nøter til hele fiskeindustrien.

Oppdrettsnæringen står sterkt med anlegg flere steder i kommunen. Med stamfiskeanlegg, settefiskanlegg og slakteri nås hele næringskjeden i Steigen. Hovedkontoret for Cermac ligger i Nordfold.