Tildelingskontoret behandler søknad om:

 • helsetjenester i hjemmet
 • praktisk og personlig hjelp i hjemmet
 • miljøtjenester
 • Støttekontakt
 • matombringing
 • trygghetsalarm
 • omsorgstønad
 • brukerstyrt personlig assistanse
 • avlastning
 • individuell plan
 • avlastnings-/korttids- og rehabiliteringsopphold i institusjon
 • langtidsplass i institusjon
 • Psykisk helsetilbud fra psykisk helse i kommunen


Tjenestene gis i hovedsak innenfor områdene

      -   hjemmetjenester, herunder psykisk helse og rus, kreftomsorg m.m.

      -  miljøtjenester for personer med funksjonsnedsettelse

      -  institusjonstjenester

I forbindelse med søknader der det er nødvendig med bistand fra flere tjenester har tildelingskontoret en koordinerende funksjon. Dette kalles

        - koordinerende enhet

Ved slike søknader sikrer tildelingskontoret kontakt med alle nødvendige instanser i forbindelse med saksbehandlingen

søknadsskjema om helse og omsorgstjenester 

Saksprosess og saksbehandling trykk: HER

Vil du bli støttekontakt? Se info HER