Byggesaksbehandler Sunniva Steinsdatter Moen - Tlf: 934 07 475. Epost: sunniva.steinsdatter.moen@steigen.kommune.no

 

Direktoratet for Byggkvalitet er forvalter av det byggtekniske regelverket, se https://dibk.no/ for nyttige verktøy, veivisere, forskrifter, sjekklister med mer.   

Alle skjemaer for byggesak finner du her: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/

Kontakt byggesaksbehandler for å få oversikt over gjeldende planbestemmelser for hvor du ønsker å bygge. Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser finner du her:  http://steigen.custompublish.com/kommuneplanens-arealdel-2016-2028-kunngjoering-om-vedtak.5892741-149324.html

Vil du sjekke om du kan bygge uten å søke kan denne veilederen være nyttig: https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/  Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Alle tiltak som er unntatt søknadsplikt skal allikevel meldes inn kommunen før tiltaket tas i bruk.

Tekniske forskrifter, TEK10, finner du her:  https://dibk.no/byggeregler/tek/

Plan- og bygningsloven finner du her: https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1985-06-14-77

Byggesøknader skal suppleres med tegninger og situasjonsplan. En veileder til godkjente tegninger finner du her: https://dibk.no/globalassets/bygg-uten-a-soke/informasjonsblader/tegninger---hva-kreves.pdf

Veileder til godkjent situasjonsplan finner du her: https://dibk.no/globalassets/bygg-uten-a-soke/informasjonsblader/situasjonsplan---hva-kreves.pdf

Se også saltenkoms nettsider for generell informasjon om byggesak: http://saltenkom.no/