Helsetjenester i hjemmet omfatter nødvendig helsehjelp som bidrar til å forebygge videre sykdomsutvikling og funksjonssvikt, og/eller sette i stand til å leve med helsesvikt.
Det tilbys nødvendig helsehjelp i hjemmet, samt informasjon, råd, hjelp og veiledning

Målet med tjenesten:
•    Grunnleggende behov blir ivaretatt ved kort- eller langvarig funksjonssvikt.
•    Bidra til at den enkelte kan klare seg selv i størst mulig grad, med nødvendig helsehjelp i hjemmet.
•    Bidra til at den som mottar hjelp etter hvert blir mest mulig selvhjulpen.
•    Behov for heldøgns botilbud forebygges ved at det blir tilrettelagt for at de som kan, får bo i eget hjem så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart.

Kriterier/vilkår:
•    Tildeles personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Steigen kommune og som grunnet helsesvikt har behov for helsehjelp i hjemmet.
•    All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor brukermedvirkning vektlegges.
•    Helsetjenester i hjemmet er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv har mulighet til å oppsøke helsehjelp.
•    Behov for tjenesten vurderes fortløpende
 

Lovgrunnlag
Vedtak fattes etter helse-og omsorgstjenesteloven § 3-1, første ledd jf § 3-2, punkt 6a og b

Hjemmesykepleie/Personlig bistand
Praktisk bistand
Støttekontakt
Trygghetsalarm
Omsorgslønn
BPA/Brukerstyrt personlig assistanse
Toppen eldresenter
Omsorgsbolig