Målet med tjenesten:
•    Grunnleggende behov blir ivaretatt ved kort- eller langvarig funksjonssvikt.
•    Bidra til at den enkelte kan klare seg selv i størst mulig grad, med nødvendig helsehjelp i hjemmet.
•    Bidra til at den som mottar hjelp etter hvert blir mest mulig selvhjulpen.
•    Behov for heldøgns botilbud forebygges ved at det blir tilrettelagt for at de som kan, får bo i eget hjem så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart.

Kriterier/vilkår:
•    Tildeles personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Steigen kommune og som grunnet helsesvikt har behov for helsehjelp i hjemmet.
•    All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor brukermedvirkning vektlegges.
•    Helsetjenester i hjemmet er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv har mulighet til å oppsøke helsehjelp.
•    Behov for tjenesten vurderes fortløpende
 

Lovgrunnlag

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%C2%A73-2
 

Hjemmesykepleie/Personlig bistand
Praktisk bistand

Støttekontakt
Trygghetsalarm

Omsorgsstønad

Brukerstyrt personlig assistanse

Omsorgsboliger

Omsorgsboligene ligger i Steigentunets 3 etasje. Det er heldøgnsbemannet.

Avdelingsleder: Berit Johnsen berit.johnsen@steigen.kommune.no

99376537

Toppen eldresenter

Toppen eldresenter

Ligger i Bogøy og innehar hybler i første etasje. Det er også noen hybler i kjelleretasjen. Toppen er bemannet på dagtid. På kveld og natt er det hjemmetjenesten som yter tjenester ved behov.

Avdelingsleder: Grete Grønbech grete.gronbech@steigen.kommune.no

90131529

Miljøtjenesten Mølnmoa

Miljøtjenesten Mølnmoa

Avdelingsleder: Kenneth Ingebrigtsen kenneth.ingebrigtsen@steigen.kommune.no

40468630

Personaltelefoner

91522944

91136559