Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pårørendeutvalg

Pårørendeutvalget

  Mandat

Pårørendeutvalget (PU) skal være et bindeledd mellom beboere i institusjon / omsorgsboliger, og ledelse for helse- omsorg. Være en stemme til de som ikke har nære pårørende og trenger andre til å tale sin sak. PU skal gi ledelsen råd slik at kommunen kan utvikle og tilby tjenester av god kvalitet som er tilpasset behovet til pasientene.

De som er med i PU forplikter seg til å skrive under på at saker som diskuteres er taushetsbelagt , og skal ikke uttale seg i saker som gjelder tjenester til enkeltpersoner.

Utvalget er et rådgivende organ, og har ikke beslutningsmyndighet.

Arbeidsform: 

  • Utvalget har inntil 6 representanter fra pårørende v/ sykehjem og omsorgsboliger
  • Medlemmene i utvalget velges for 2 år av gangen
  • Fratredelse tidligere dersom pårørenderollen utgår.  Det velges ny kandidat ved fratredelse.
  • Utvalget velger selv sin leder, og oppnevner en sekretær.
  • Virksomhetsleder for sykehjem og hjemmetjeneste, samt kommunalleder for helse- og omsorg inviteres med på møtene. 
  • Samtlige medlemmer har et likeverdig ansvar for å melde inn saker til møtene. 
  • Utvalget har 4-6 årlige møter, og det kan avholdes flere møter ved behov.

    Pårørendes rettigheter:

Jo mindre pasient/beboer er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Rettighetene gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse - og omsorgstjenesten.

Har du saker som ønskes tatt opp ber vi deg ta kontakt med en av representantene i utvalget. Det oppfordres til pårørende å engasjere seg, og gjerne komme med innspill og bidrag til aktivisering og trivsel.