Nav forvalter sosialtjenesteloven i kommunene som har som formål:

  • bedre levekårene for vanskeligstilte
  • bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkeltes får mulighet til å leve og bo selvstendig
  • fremme overgang til arbeid
  • bidra til sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer