Plan- og ressursutvalget behandlet den 8.2.2022 retningslinjer for kommunens behandling av søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark.

Vedlagt ligger retningslinjene og søknadskjemaer:

Retningslinjer
Saksprotokoll
Søknadskjema § 5 b c e
§ 6 barmark
§ 6 snødekt mark
Legeerklæring