Plan- og ressursutvalget behandlet den 8.2.2022 retningslinjer for kommunens behandling av søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark.