Kommunen skal ifølge lov om helsetjenester i kommunen sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Både ved større kriser, ulykker og katastrofer, og i ulike ulykkessituasjoner av ekstraordinær karakter, kan det være behov for psykososial bistand. Behovet for psykiske og sosiale støttetiltak vil for en stor del være de samme ved kriser som rammer enkeltmennesker og/eller familier som ved større katastrofer.

Hovedregelen er at krisesituasjoner skal håndteres i det ordinære hjelpeapparatet. Psykososialt kriseteam er en del av kommunens akuttberedskap og skal ikke gi tilbud som oppfølging over lengre tid til den/de enkelte, men vurdere behov for henvisning til rette instans.