I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kunngjøres det at kommuneplanens arealdel for Steigen kommune 2016- 2028 er vedtatt i kommunestyret 22.06.2016. Arealdelen består av plankart og planbeskrivelse med planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel  omfatter både land og sjø (kystsoneplan). Det følger også temakart og delrapport funksjonell strandsone med planen.

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk i Steigen og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6. Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Se for øvrig plan- og bygningslovens § 11-6 om rettsvirkning av kommuneplanens arealdel.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningslovens §11-15.

For å se pdf av plandokumentene, klikk på linkene under. Kommuneplanen er også tilgjengelig på www.nordlandsatlas.no. Der kan du zoome i plankartet og kombinere det med andre typer kart.

Kommunestyrets vedtak

Plandokumenter (pdf):

Planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer

Plankart

Temakart:

1. Marin sektor

2. Natur

3. Rekreasjon

4. Landbruk

5. Kulturminner

6. Funksjonell strandsone

Delrapport funksjonell strandsone