Tildelingskontoret har ansvar for saksbehandlingen av søknader til helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Tildelingskontoret kan svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader om helse- og omsorgstjenester. Tildelingskontoret gjennomfører i denne sammenheng kartlegging og utredning i samråd med søker. Målet er å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv.

Tildelingskontoret behandler søknad om:

 • helsetjenester i hjemmet
 • praktisk og personlig hjelp i hjemmet
 • miljøtjenester
 • Støttekontakt
 • matombringing
 • trygghetsalarm
 • omsorgslønn
 • brukerstyrt personlig assistanse
 • avlastning
 • individuell plan
 • avlastnings-/korttids- og rehabiliteringsopphold i institusjon
 • langtidsplass i institusjon
 • PMTO/TIBIR
 • Psykisk helsetilbud fra psykisk helse i kommunen
 • Koordinerer hukommelsesteamet

 

Tjenestene gis i hovedsak innenfor områdene

 • hjemmetjenester, herunder psykisk helse og rus, kreftomsorg m.m.
 • miljøtjenester for personer med funksjonsnedsettelse
 • institusjonstjenester

I forbindelse med søknader der det er nødvendig med bistand fra flere tjenester har tildelingskontoret en koordinerende funksjon. Dette kalles

        - koordinerende enhet

Ved slike søknader sikrer tildelingskontoret kontakt med alle nødvendige instanser i forbindelse med saksbehandlingen

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester trykk: HER
Saksprosess og saksbehandling trykk: HER

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret, Helse og omsorgstjenesten,
Steigentunet Telefon: 45480147/ 75784800
 

Postadresse:

Steigen kommune
Tildelingskontoret
Helse og omsorgstjenesten
8283 Leinesfjord