NORDFOLD VANNVERK

Nordfold vannverk leverer vann til områdene Nordfold - Kleiva og Nordfold - Sommernes/Breivik. Hovedkilden er Skoleelva, som renner forbi Nordfold skole. Det er en usikker kilde og til tider går elva tørr. 

Reservekilden

Generell informasjon

I tørre perioder, både vinter og sommer, benyttes elva nedenfor Allmenningsvatnet som reservekilde. Renseanlegget til denne kilden har klor som desinfiseringsmetode, noe som kan gi en annen smak på vannet. Klor er en usikker rensemetode med den råvannskvaliteten vi har og derfor må vi ta noen spesielle hensyn. Det kan tidvis være mye partikler i vannet som gjør at klor ikke fungerer optimalt, og klor er avhengig av en viss virkningstid for å inaktivere bakterier. Anlegget har ikke noen form for nødstrøm og skulle det oppstå strømbrudd vil det sendes urenset vann ut til abonnentene. 

Prosedyre ved overgang til reservekilden

Grunnet usikkerheter i vannkvalitet og drift av renseanlegget benytter vi følgende prosedyre ved overgang til reservekilden: 

  1. Vi sender ut kokevarsel til abonnentene straks vi bytter kilde, fordi vi har behov for å sjekke vannkvaliteten både på råvannet og renset vann. 
  2. Vi tar vannprøver med noen dagers mellomrom, både før og etter rensing, og sender til analyse hos laboratoriet. 
  3. Vi fortsetter å overvåke situasjonen med vannprøver ukentlig og måling av restklor. 
  4. Etter 2 påfølgende vannprøver med tilfredsstillende kvalitet kan vi oppheve kokevarsel. Dette er en vurdering vi gjør basert på funn i vannprøvene. 

 

VIKTIG INFORMASJON

Dersom reservekilden fortsatt benyttes, men vi opphever kokevarsel, ber vi om at følgende tas til etterretning: 

  • Personer i risikogrupper (små barn, gravide, ammende, eldre og andre med nedsatt immunforsvar) anbefales å koke vannet så lenge reservekilden benyttes. Til tross for beskjed om oppheving av kokevarsel og at det ikke er tegn på helseskadelige funn i vannet, er det noe usikkerhet knyttet til at klor er eneste hygieniske barriere. 
  • Ved uvarslet strømbrudd kan det sendes urenset vann ut på nettet uten at våre driftsoperatører har anledning til å forhindre det. Derfor anbefales alle å koke vannet i 24 timer etter at strømmen er kommet tilbake. 

 

Generell informasjon om kokevarsel finnes her: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/drikkevann/hva-skal-du-gjore-nar-det-varsles-at-vannet-ma-kokes-pdf.pdf

 

Planlegging av nye Nordfold vannverk

Steigen kommune jobber med oppgradering av vannverket, og har Allmenningsvatnet som hovedalternativ til fremtidig vannkilde. Det er utført en farekartlegging av Almenningsvatnet med nedbørsfelt. 

Rapport er tilgjengelig her: Nordfold vannverk_Allemnningsvatnet_Farekartlegging og farehåndtering