Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Reguleringsplan settefiskanlegg forsan - Høring revidert planforslag

08.10.10
Steigen kommune har den 05.10.2010 med hjemmel i Plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11, vedtatt at et revidert forslag til reguleringsplan for Forsan legges ut til nytt offentlig ettersyn fram til 19.11.2010.

Det reviderte planforslaget legger til rette for utbygging av et landbasert settefiskanlegg for produksjon av ca 8 mill. smolt, og er i hovedsak dat samme som var på høring sommeren 2010, med følgende viktigste endringer:

- Det legges kun fram et plan-alternativ.

- Avgrensingen av planområdet er redusert for å unngå samiske kulturminner.

- Formål i rørgatetraseen er endret til Samferdsel og teknisk infrastruktur.

- Det er tatt inn nye rekkefølgebestemmelser om bl. a. kulturminner.

- Planforslaget er også justert i hht. konkrete innspill om avkjørsel, videre saksbehandling av byggesak etc.

Slik kommunen ser det er det ingen realitetsendring av betydning i det reviderte planforslaget, men en tilpasning til Sametingets innsigelse, en tilpasning til andre høringsinnspill som går på konkrete endringer og en presisering av planformål. Denne høringen går derfor kun på de endringer som nå er gjort i plankart og bestemmelser. Alle tidligere innkomne innspill vil bli beahndlet av Plan- og ressursutvalget og kommunestyret før det fattes endelig vedtak om planen, og trenger derfor ikke gjentas i denne høringsrunden.

Plandokumentene er utlagt for innsyn på Servicekontoret, Rådhuset i Leinesfjord.

Eventuelle uttalelser til planen sendes Steigen kommune, 8283 Leinesfjord og/eller som e-post til postmottak@steigen.kommune.no og må være kommunen i hende senest 19.11.10.

Revidert plankart
Reviderte planbestemmelser
Melding om vedtak - ny høring

Det har tidligere kommet inn 21 innspill til saken. Disse finner du HER.

Resten av plandokumentene finner du HER: