I henhold til kommunestyrets vedtak 45/19 og i medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 er det skrevet ut eiendomsskatt for 2020.

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legges liste over utskreven eiendomsskatt for 2020 ut til offentlig ettersyn på Rådhuset/Servicekontoret og på Steigen kommune sin hjemmeside: https://www.steigen.kommune.no/eiendomsskatt i tiden 28. februar til 20. mars 2020.

Nytt fra og med 2020 er at skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer settes til 70% av takstverdi i henhold til eiendomsskatteloven § 8-A2, punkt 1.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Skriftlig klage kan sendes til: Steigen kommune, Rådhuset v/eiendomskattekontoret, 8283 Leinesfjord innen 6 uker, dvs. innen 15. april 2020.

Eventuell søknad om nedsettelse eller ettergivelse i hht eiendomsskatteloven § 28 må framsettes hvert år, da innvilget nedsettelse/fritak kun gjelder for ett år ad gangen. Søknad sendes til ovennevnte adresse og avgjøres av formannskapet.

Fritak for nye boliger i hht eiendomsskatteloven §7c ble opphevet av kommunestyret i årlig vedtak for 2016, jfr sak 96/15.


Kommunedirektør i Steigen kommune