Steigen kommune er tildelt kr 250.000,- til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
 
Hvem kan søke:
Ordningen skal avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og gjelder særlig: 
 
Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. 
Reiseliv, arrangement- og servicenæringene. 
Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generell kompensasjonsordninger og med særlig vekt på vekst, gründer og oppstartsbedrifter.
Det kan også gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet. 
 
Krav til søknad 
Søknad om støtte må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører. 
For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere dekkes kostnader i samsvar og med samme oppsett som den generelle nasjonale kompensasjonsordningen som dekker uunngåelige faste kostnader. For vekts- og oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetning for 2020/2021, sammenlignet med 2019. I stedet stilles krav om dokumentasjon for tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende. 
Det stilles krav om at søknad leveres gjennom www.regionalforvaltning.no. Dette gjøres primært av hensyn til rapporteringskravet. 
Søker må redegjøre for hvordan øvrige (nasjonale) kompensasjonsordninger er benyttet og hvordan disse har passet evt. ikke passet til bedriften. 
 
Regelverk 
Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer. 
Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler. 
Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i. 
Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte). 
Steigen kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde. 
Steigen kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. 
Tildelingsbrevet forutsetninger, krav og plikter. 
Steigen formannskaps vedtak 35/21
 
Søknadsfrist:
 
Søknadsfrist er 21.mai 2021 og søknad levers via www.regionalforvaltning.no