Plan- og ressursutvalget vedtok den 4.2.2020 å sende privat forslag til detaljreguleringsplan for Kleivan Eiendomspark på høring og å legge planen ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging og kombinert bolig- og tjenesteyting i Leinesfjord. Planområdet omfatter gnr/bnr. 21/225 på tilsammen 3,7 dekar, samt 0,6 dekar av gnr/bnr. 21/30. Deler av kommunal vei og en snipp av fylkesveien inngår også i planområdet.
 
Plandokumentene finnes vedlagt her og er lagt ut på Rådhuset, Leinesfjord. 
 
Planforslaget kan også sees på www.nordlandsatlas.no: (velg reguleringsplan ettersyn i kartlagliste, zoom inn, trykk i planen som kommer opp, og velg «Mer informasjon» i boksen som kommer opp for å få tilgang til dokumentene.)
 

Eventuelle merknader til planforslaget må framsettes skriftlig innen 27.3.2020 til: 
postmottak@steigen.kommune.no eller Steigen kommune, Rådhuset, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord.