I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak av detaljreguleringsplan for gnr. 28 bnr. 19 og 94 Nordskot, vedtatt av Steigen kommunestyre 20.06.24 sak 31/24. 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av området til en brygge (Ediassenbrygga) med tilhørende lagerfunksjoner, 1-2 leiligheter, møtested og båtplasser. Videre reguleres deler av fastlandet for bygging av 2 fritidsboliger og et verksted/garasje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon: Plankart

Relevante dokumenter ligger vedlagt. Plankartet blir også elektronisk publisert på www.nordlandsatlas.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Steigen kommune.


Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Nordland. Begrunnet klage fremsettes skriftlig, og sendes til Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord, eller på e-post til postmottak@steigen.kommune.no.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om klagen er kommet frem,

jf. forvaltningsloven § 29.