Det varsles med dette om oppstart av reguleringsarbeid for deler av gnr.31 bnr.4 på Grøtøya i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8.
Planområdet omfatter en liten del av øya (ca.12,2 daa) og ligger inntil den delen av øya som har bebyggelse fra før, og områder hvor det tidligere har vært bebyggelse.

For nærmere informasjon om planarbeidet vises til planinitiativet, saksprotokoll fra kommunens behandling av denne samt referat fra oppstartsmøtet.

Det bes om at evt. merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (allan.jorgensen@asplanviak.no) innen 27 august 2024.