Kommunen kan søke statlig stimuleringstilskudd til veterinærtjeneste i vaktområdet for Nord-Salten.
For 2021 har Statsforvalteren i Nordland satt frist for kommunene til 25.januar med å sende inn søknad.
Stimuleringstilskuddet skal bidra til at en kan ha en stabil veterinærdekning på dagtid, slik at det er veterinærer i området som kan delta i vakt utenom ordinær arbeidstid.
 
Viser til kriterier i Landbruksdirektoratets rundskriv 2020-43:
 
Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger. Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste kriteriene for prioritering av søknader. 
 
a) Kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer skal prioriteres. 
b) Lavt dyretall og krevende infrastruktur bør være blant kriteriene for tildeling av tilskudd. 
c) At stimuleringstiltaket er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, vil være relevant å tillegge vekt. 
d) At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinær vil være relevant å tillegge vekt.
 
Det er i tillegg som en prøveordning for 2021 anledning for kommuner til å stille krav om deltakelse i veterinærvaktordningen i området. 
 
Det er gjort politisk vedtak i Steigen kommune om disponering av stimuleringstilskudd for perioden 2021-2023.
Viser til Formannskapets vedtak sak 82/20
 
Kommunen ønsker tilbakemelding om det er noen av veterinærene som har synspunkt/innspill til dette. 
Gjerne om det er noen «der ute» som ønsker å være en del av vaktordningen. 
Meld i så fra innen 18.01.2021 til berit.staurbakk@steigen.kommune.no