Alle søknader må sendes inn via www.anleggsregisterert.no og være i henhold til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet som har vært på høring og vil bli fremmet for behandling i kommunestyret parallelt med prioritering av søknader.

Kontaktperson for spillemidler i Steigen kommune er Roy Hanssen, tlf 90783985 epost: roy.hanssen@steigen.kommune.no