Skogbruk
Skogbruksforvaltningen er organisert som en del av et interkommunalt samarbeid på landbruk mellom kommunene i Nord-Salten. Skogbrukssjefen-Gjermund Laxaa- har kontor på rådhuset i Leinesfjord, og skogmesteren-Per Arne Rahka- har kontor på Drag. Velkommen til en prat.
 
Telefon og mail
 
Skogbrukssjef Gjermund Laxaa tlf 97505684 epost: gjermund.laxaa@steigen.kommune.no
Skogmester Per Arne Rahka tlf 75773603/41607285 epost: per.rahka@tysfjord.kommune.no
 
Dette kan vi  bidra med

Vi  kan gi råd og veiledning  om skogressursene på din eiendom, og hvilke muligheter som ligger i disse. Det kan være planting, rydding, mulighetene for tynning og skogsdrifter, veibygging osv . Vi har et hovedansvar i forvaltningen av skogloven.
 
Tilskudd

I tillegg vil du få informasjon om tilskuddsordningene som vi er med på å forvalte.
De viktigste tiltakene er:
  • Skogkultur- Planting og stell og rydding av skogen
  • Bygging av skogsveier
  • Tynning og skjermrydding
Mer om tilskuddsordninger i skogbruket:
 

Regionalt skog og klimaprogram

Tiltaksstrategier 2014-2017 (1).pdf
 
Tynning

 Skogfond

Kommunene bistår i administrasjon av skogfondsordning. Denne ordningene er etablert for at skogeiere skal kunne sette av midler til framtidige tiltak i skogbruket.  

Forskrift om skogfond 


Skogsveier

Bygging av landbruksveier krever tillatelse fra kommunen før bygging kan igangsettes. Tillatelse må være gitt før en kan søke om tilskudd. Kommunen bistår i søknadsprosessen, og fylkesmannen behandler søknadene fortløpende.


Forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål 

Skjema Søknad om godkjenning

Skjema Søknad om tilskudd

Skogbruk og miljø

I skogbruket er en pålagt å ta miljøhensyn i samsvar med forskrift om bærekraftig skogbruk og ulike miljøstandarder.
 
Forskrift om bærekraftig skogbruk
 
Meldeplikt ved hogst

Etter gjeldende verneskogregler skal skogeier sende melding til kommunen om hogst. Dette gjelder for all hogst i plantefelter og for hogst i lauvskog over 2 dekar. Hogst til eget husbehov er unntatt bestemmelsene. Meldingen skal sendes senest 3 uker før planlagt hogst.  
 

Skjema  - Meldeplikt ved hogst kan lastes ned HER