Lov om eiendomsskatt til kommunane" kan leses i sin helhet ved å gå til nedenfornevnte link.

Lovdata  m/tillegg

Vedtekter.
Sakkyndig nemnd arbeider etter vedtekter fastsatt av Steigen kommunestyre, og har det overordnede ansvaret for takseringsarbeidet.

Rammer og retningslinjer for Eiendomsskatt

Vedtekter

Forfallsdatoer for eiendomsskatt er ca 20. mai og 20. november.
 

OFFENTLIG ETTERSYN - EIENDOMSSKATT 2019

I henhold til kommunestyrets vedtak, og i medhold av §§2 og 3 i ”Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975”, sist endret ved LOV 2012-12-07 er det skrevet ut eiendomsskatt for 2019.

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legges liste over utskreven eiendomsskatt for 2019 ut til offentlig ettersyn på Rådhuset/Servicekontoret og på Steigen kommune sin hjemmeside: http://www.steigen.kommune.no. i tiden 1. mars til 22. mars 2019.

Eiendomsbesittere som vil klage på grunnlag/forhold, kan i hht endring av Lov om eiendomsskatt fom 2013 klage hvert år.
Skriftlig klage sendes til: Steigen kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhuset 8283 Leinesfjord innen 6 uker, dvs innen 12. april 2019.

Eventuell søknad om nedsettelse eller ettergivelse i hht § 28 må framsettes hvert år da innvilget nedsettelse/fritak kun gjelder for ett år ad gangen.
Søknad sendes til ovennevnte adresse, og avgjøres av formannskapet.

Fritak for nye boliger i hht Lov om eiendomsskatt § 7 c ble opphevet av kommunestyret i årlig vedtak for 2016, jfr sak 96/15.

Rådmannen i Steigen kommune