FHI har åpnet for at de over 80 år som ønsker en 4. vaksinedose og ikke har hatt koronainfeksjon, kan få en 4. dose dersom de selv ønsker det.

Det er fra tidligere anbefalt at alle med redusert immunforsvar skal få en 4. dose. De som ikke har fått den, anbefales å ta kontakt med legesenteret for å avtale vaksinasjon. Dette gjelder følgende grupper:
  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 år
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt(stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Immundempende behandling - er du usikker på om din medisin regnes som immundempende? Ta kontakt med legesenteret. 
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling som av ansvarlig legespesialist er vurdert til å ha et alvorlig nedsatt immunforsvar