Steigen kommune er tildelt kr 1 191 328,- til kommunale næringstiltak via regjeringens 3.krisepakke for koronatiltak. Steigen formannskap har vedtatt regler for bruk og fordeling av midlene. Det er satt to søknadsdatoer. Den første er 1.november 2020 og den andre blir 1.juni 2021. Midlene disponeres med 50 % til 1.november og resterende til 1.juni.

Midlene skal bidra til at kommunene kan legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommunen selv.

I vurdering av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Nærmere info om tildelingskriterier for midlene og saksbehandling av ordningen finner dere i vedlagte linker. Alle søknader må leveres via www.regionalforvalting.no

Link: