Steigen kommune har mottatt 13 søknader om tilskudd kommunale næringstiltak. Søknadene behandles av Plan- og ressursutvalget den 8.desember. Til sammen søkes det om 1,4 millioner kroner i tilskudd av en pott på 0,6 millioner kroner.

Steigen kommune ble i 3. krisepakke med koronatiltak tildelt nærmere 1,2 millioner kroner til kommunale næringstiltak. Midlene skal bidra til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Formannskapet har fastsatt at det kan søkes på midlene til to søknadsdatoer. Den første var 1. november, den neste er 1. juni neste år.

Vi har innen fristen mottatt 13 søknader. Søknadene viser stor bredde og god framtidstru i næringslivet, med satsninger og tiltak i vidt forskjellige retninger. Det er både store og godt etablerte søkere og også nyskapende gründere blant søkerne.

Det er søkt om 1 418 000,- med en totalt oppgitt kostnadsramme på 7 676 500,- for de 13 søknadene tilsammen. Noen av søknadene er sendt ut til mange kommuner og er av mer regional art, ser vi på kostnadsoverslag som kan relateres til Steigen kommune og nærregionen er kostnadsrammen for disse på ca 5 millioner kroner.

Søknadene saksforberedes frem til Plan- og ressursutvalgets møte 8.november med forslag til vedtak og fordeling av midlene.