Kriterier vanskeligstilte:
Sosialt, økonomisk, fysisk eller psykisk vanskeligstilt

Kriterier ansatteboliger:
- tilflyttet og nyansatte i kommunale stillinger
- 3- års kontrakter
- må søke på nytt etter tre år, og vil bli vurdert på nytt.

Kriterier Omsorgsboliger og tilrettelagte boliger:
- Du mottar tjenestetilbud fra kommunen.


Saksbehandling:
Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes. 
Fordi det er begrenset antall boliger kan det ta tid før du får tilbud om bolig. Dersom du takker nei til tilbud om bolig kan du ikke regne med å få et nytt tilbud. Det gis normalt kun ett tilbud. Boligteamet gjør til en hver tid prioritering mellom de søkerne som har størst behov.
  
Tildeling av bolig:
Når du har mottatt et tilbudsbrev må du kontakte boligteamet for å gi tilbakemelding innen fristen hvorvidt du aksepterer tilbudet eller ikke. 
I tilbudsbrevet gis det informasjon om leieobjekt, husleie og depositum.
Når du har skrevet kontrakt og betalt inn depositum får du utlevert nøkler til leiligheten. Du må selv bestille strømabonnement i ditt navn til leiligheten. I tillegg må du selv sørge for å kontakte forsikringsselskap for å tegne innboforsikring.
Boligen tildeles for 3 år om gangen og du kan du søke om fornyelse av leiekontrakten etter 3 år.
Oppsigelse av bolig er på 3 måneder og må meldes inn skriftlig til Steigen kommune. 


Startlån

Startlån er et virkemiddel fra Husbanken. Denne ordningen er behovsprøvd, og saksbehandles i den enkelte kommune.
Startlån må søkes elektronisk.