Steigen kommune administrerer en felles Landbruksforvaltning for Nord-Salten. Dette gjelder kommunene Steigen, Hamarøy.

Berit Staurbakk, Jordbrukssjef, 80 %    Tlf: 99 15 93 25
berit.staurbakk@steigen.kommune.no

Henvendelse kan også skje til Servicekontoret på tlf. 75 77 88 00 eller postmottak@steigen.kommune.no
 

Landbrukskontorets hovedoppgaver er:
- Forvaltning av jord- og konsesjonssaker (fradelingsaker, konsesjonssaker, omdisponering av jord, bo- og driveplikt og tilskuddsforvaltning
 
Tilskuddsordninger i landbruket
- Produksjonstillegg i jordbruket, avløsertilskudd ferie/fritid, økologisk landbruk    
- Regionalt Miljøtilskudd i jordbruket
- Spesielle miljøtiltak i landbruket
- Refusjon av avløserutgifter ved sykdom
- Tilskudd til drenering av jordbruksareal
- Tilskudd til tiltak i beiteområder, organisert beitebruk. Lokale retningslinjer
- Tidligpensjonsordning
 
For mer info og elektronisk søknad følg link nedenfor:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk
 
Utvalgt kulturlandskap i landbruket, UKL-Engeløya.
Engeløya og øyene vestenfor fikk statusen nasjonalt utvalgt kulturlandskap i 2017. Dette på bakgrunn det spesielle kulturlandskapet, øyas rike historie med mange kulturminner og et aktivt landbruk. 
Denne statusen medfører årlige tilskuddsmidler som foretak i landbruket, grunneiere, lag/foreninger kan søke på. Det kan i tillegg settes av midler i budsjett til større fellestiltak. Tilskudd tiltak som fremmer kulturlandskapet  i henhold til retningslinjer  UKL- Engeløya og Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, FOR-2019-12-18-2024.
 
Nydyrking
Søknad om godkjenning av nydyrkingsplan
 
Gårdskart : Det er tilgjengelig gårdskart for alle landbrukseiendommer.   
 
 BU-midler :
 Midler til Bygdeutvikling blir hvert år avsatt over jordbruksavtalen. Det meste av midlene tildeles på fylkesnivå, og administreres av Innovasjon Norge.
Landbruksforvaltningen i kommunen er kontaktledd mellom brukerne og Innovasjon Norge som administrerer ordningene som :
* Tilskudd til investeringer trad. Landbruk ( bruksutbygging), tilskudd ved generasjonsskifte, 
* Investeringer i tilleggsnæringer (Ideavklaring – etablering,  bedriftsutvikling og  investeringer)
* Lån til kjøp av landbrukseiendom
 
For mer informasjon og elektronisk søknad:
For mer nyttig informasjon om tilskudd og ordninger - se Informasjon til nye gårdbrukere
 

 

Steigen kommune nominert som kandidat til nasjonal jordvernpris 2019 - trykk HER for å lese Fylkesmannens artikkel.