Steigen kommune administrerer en felles Landbruksforvaltning for Nord-Salten. Dette gjelder kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord.

 

Berit Staurbakk, Jordbrukssjef, 80 %                          ”    99 15 93 25
berit.staurbakk@steigen.kommune.no


Henvendelse kan også skje til Servicekontoret på tlf. 75 77 88 00 eller postmottak@steigen.kommune.no

Landbrukskontorets oppgaver er:
- Forvaltning av jord- og konsesjonssaker (fradelingsaker, konsesjonssaker, omdisponering av jord, bo- og driveplikt etc.)  www.slf.dep.no


- Tilskuddsforvaltning :
   Produksjonstillegg i jordbruket, avløsertilskudd ferie/fritid, økologisk landbruk)    slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd#naermere-om-produksjonstilskudd-i-jordbruket  

Miljøtilskudd  

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruksjord i Nordland

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket

Tiltaksstrategier 2014-2017.pdf

Informasjonsskriv søknad om SMIL

Søknadsskjema miljøtilskudd

Sykdomsavløsing https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom
Søknadsskjema sykdomsavløsning

Organisert beitebruk ny - ny forskift under utarbeidelse 2013

Tidligpensjonsordningen  https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og -marked/velferdsordninger/tidligpensjon

Grøftetilskudd – nytt 2013, 
Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Miljøvurdering ved drenering

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Søknadsskjema drenering

- Nydyrking  https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/nydyrking
Søknad om godkjenning av nydyrkingsplan

- Gårdskart : Det er tilgjengelig gårdskart for alle landbrukseiendommer.   http://www.skogoglandskap.no/kart/gardskart_pa_internett

- BU-midler : Midler til Bygdeutvikling blir hvert år avsatt over jordbruksavtalen. Det meste av midlene tildeles på fylkesnivå, og administreres av Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Nordland.
Landbruksforvaltningen i kommunen er kontaktledd mellom brukerne og Innovasjon Norge som administrerer ordningene som :
- Tilskudd til investeringer trad. Landbruk ( bruksutbygging), tilskudd ved generasjonsskifte,    
   besøksordning for unge bønder)

- Investeringer i tilleggsnæringer ( bedriftsutvikling, investeringer)

- Lån til kjøp av landbrukseiendom
  For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema  http://innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/nordland/Tjenester/Landbruk-i-Nordland/

For mer nyttig informasjon om tilskudd og ordninger - se Informasjon til nye gårdbrukere
Steigen kommune nominert som kandidat til nasjonal jordvernpris 2019 - trykk HER for å lese Fylkesmannens artikkel.