I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 sendes Plan for idrett og fysisk aktivitet med dette på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
 
Det legges opp til en reell høring av planen der det også åpnes for innspill om nye anlegg og tiltak i høringsperioden. Steigen kommune har derfor foreløpig ikke tatt stilling til de anleggene/tiltakene som er meldt inn, men de ligger vedlagt som en uprioritert liste. Prioritert liste over tiltak (handlingsplan) blir derfor utarbeidet etter høring, og forslaget vil være tilgjengelig i god tid før politisk behandling av endelig plan.
 
 

Innspill til planforslaget sendes til postmottak@steigen.kommune.no, eventuelt Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord innen 10.09.2019.
Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til Plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg, gs@steigen.kommune.no  tlf. 75778800.