Sommer steigen

Detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

30.01.18
Plan- og ressursutvalget vedtok den 06.02.18 å sende forslag til privat detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya på høring,  og å legge planen ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
Planforslaget legger til rette for turistbasert næring på del av gnr./bnr 31/8, 31/9 og 31/7 og felles adkomstarealer (gårdsvei og bro mm).
 
Tiltakshaverne inviterer til informasjonsmøte på Feskbruket på Nordskot torsdag 8. mars kl 19.00. Møtet er åpent for alle interesserte.
 
Plandokumentene finnes også utlagt i papirformat på Rådhuset og plankartet vil også bli publisert elektronisk på www.nordlandsatlas.no under reguleringsplaner ettersyn.
 
Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 04.04.2018 til: postmottak@steigen.kommune.no eller Steigen kommune, Rådhuset, 8283 Leinesfjord
 

Plankart

Bestemmelser Naustholmen Grøtøy.pdf

FORSIDE BESKRIVELSE

BESKRIVELSE regplan Grøtøya Naustholmen.pdf

Naboliste høring

Adresse_org_myndigheter

 

Vedlegg 1 ROS_sjekkliste Grøtøy og Naustholmen nov 2017.pdf

Vedlegg 2 Ref oppstartsmøte Grøtøya.pdf

Vedlegg 2 Ref oppstartsmøte regulering Naustholmen.pdf

vedlegg 3 naboer som ble varslet om oppstart.pdf

vedlegg 3 offentlige instanser som ble varslet om oppstart.pdf

Vedlegg 4 Kunngjøring fra avis 290317.pdf

Vedlegg 5 Ref Møte med naboer Grøtøy.pdf

vedlegg 6 Illustrasjonsplan.pdf

 

Oversikt over innkomne merknader

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut