Vi står nå i en svært krevende situasjon. Til å bemanne den 3-delte vakta har vi nå bare en veterinær som deltar i vakta. Inntil videre har vi dermed en svært uoversiktlig situasjon der det er stor fare for at vi står uten vakt flere dager i ukene fremover. Både politisk og administrativ ledelse har sterkt fokus på å komme frem til gode løsninger i denne situasjonen.

Den prekære situasjonen har dermed forverret seg alvorlig. Steigen kommune ser behov for å være tydelige på at dette er kommunens sitt ansvar. Det er kommunen som har ansvaret for at det skal være en fungerende vaktordning på plass. Det følger av Dyrehelsepersonelloven. Steigen kommune ivaretar dette ansvaret også på vegne av Hamarøy kommune gjennom vårt vertskommunesamarbeid om landbruksforvaltningen.

I går hadde vi et felles samarbeidsmøte mellom veterinærene og representanter for bondelagene for å gå gjennom situasjonen og de utfordringer vi står ovenfor. Alle kjenner på det press og det ansvar det ligger på oss som dyreeier, veterinær og kommune. Det er viktig å være dette ansvaret bevist og huske på å tenke på hverandre underveis.

Vi vil be alle berørte om å fokusere energien og innsatsen på å dra i samme retning og sammen lete løsninger fremover nå i den situasjonen vi står i.
 
Kommunen jobber kontinuerlig med å finne en løsning på kort og mellomlang sikt, samt for å finne en mer varig, holdbar og bærekraftig løsning på lang sikt. Alle gode innspill mottas med takk!

Så snart vi har oversikt over hvilke vakter vi har dekning for de kommende uker fremover, vil vi legge ut denne informasjonen her.

Uke 27 (29. juni - 5.juli): Tilgjengelig vakt til og med torsdag, ingen vakt fredag, lørdag  og søndag. Ny informasjon kommer mandag.