Varsel om planoppstart – Detaljregulering av farledstiltak i Grøtøyleia ved Nordskot i Steigen kommune

19.03.15

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket starter arbeidet med «Detaljregulering av farledstiltak i Grøtøyleia» ved Nordskot.

Planområdet er ca. 6 km lang og ligger i Steigen kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utretting og utdyping av dagen farled Grøtøyleia.

Spørsmål, og skriftlige innspill til planoppstart kan rettes til:

Norconsult v/ Jill Hammari Sveen, Klæbuvegen 127b, 7031 Trondheim

Frist for merknader: 26.april 2015

Brev planoppstart

Kart som viser planavgrensing

Oversiktskart over farleden
 

Elin B. Grytøyr