Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Kleivan eiendomspark i Steigen Kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr./bnr 21/225 og 21/30. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kombinert bolig og tjenesteyting. Tiltaket er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel, mens foreslått planomriss avviker noe fra definert felt BKB3_3 i KPA.  Kommunen har vurdert tiltaket til ikke å utløse konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning.
 
 
 

Planområdet vises i rødt og er i alt ca. 4.3 daa.
Tiltakshaver er grunneier Torgeir Nilsen/FysioGym Eiendom A/S, mens Fonn Landskap bistår i utarbeidelse av reguleringsarbeidet. Innspill til planarbeidet sendes, Dina Fonn Sætre, Engeløyveien 439, 8289 Engeløya, eller dina.fonn.saetre@nordconsult.no Innen 30.07.2019
 
 
Dokumentene finner du her:
 
Varslingsbrev
Vedlegg 1 Planomriss