Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Haug på Engeløya i Steigen Kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr./bnr 67/4-5 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger. Tiltaket er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel, mens foreslått planomriss avviker noe fra definert felt B5_1 i KPA.  Kommunen har vurdert tiltaket til ikke å utløse konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning.
 
 
 
Tiltakshaver er grunneier Ole Jakob Aalstad, mens Rambøll bistår i utarbeidelse av reguleringsplanen. 
Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Anna Rongen, Kobbes gate 2, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller anna.rongen@ramboll.no innen 05.04.2018.
 
 
Dokumentene finner du her: