Steigen kommune har i dag sendt søknad til Landbruksdirektoratet om tilskudd til bygging av tømmerkai på Storskjæret Vest.

Med etablering av ei tømmerkai i Steigen vil vi legge til rette for at skogindustrien kan få nyttiggjort seg den store skogressursen som fins her i kommunen (granplantefeltene).

Det er i sin tid gjort et svært stort og gjennomtenkt skogreisningsarbeid her i kommunen som vi i dag kan høste fruktene av. Den enkelte skogeier sitter på til dels store verdier.

Tømmeromsetning er transportsensitiv, det vil si sårbart for lange og kostbare transporter. Ved å bygge ut tømmerkaia, legger vi til rette for en langt mer effektiv tømmertransport på båt istedenfor tømmerbil hele veien. Vi sparer altså både penger og miljøet, samtidig som vi får redusert tungtrafikken på veiene.

Den totale kostnadsrammen for utbyggingen er beregnet til ca kr 17 millioner og av dette har vi søkt om å få dekt 12 millioner igjennom tilskuddsordningen for tømmerkai som Landbruksdirektoratet forvalter.

I Steigen vil det kunne hogges mye tømmer de neste tiårene fremover. Denne tømmerkaia vil legge til rette for at skogeierne kan få realisert (hogd) tømmer med en kalkulert årlig førstehåndsverdi for hele Steigen på rundt ti millioner kroner. Førstehåndsverdi er det skogeier og entreprenør (den som hogger skogen) sitter igjen med når tømmeret er solgt.

Dette synes vi er en fantastisk mulighet og krysser fingrene for den videre behandling av søknaden.

Tømmerkaia vil også kunne brukes av andre aktører når den ikke skal brukes til tømmerlagring/skipning. Dette vil derfor også være et prosjekt som vil kunne komme det øvrige næringsliv til gode.