Skal skal ikke

Program for Folkehelse
Tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid. Fokus er styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Sentrale tema er barn og unge, psykisk helse og rusforebygg.

Skal, skal ikke
Steigen kommune er kommet med i Program for Folkehelse, fra 2022 til 2024, med prosjektet “Skal, skal ikke” som handler om rusforebyggende ungdomsarbeid.
Hovedmål: 
Prosjektet skal sikre en tverrfaglig tenkning rundt det rusforebyggende ungdomsarbeidet. Universelle tiltak, sosial utjevning og ungdomsmedvirkning står sentralt. 
Unge i Steigen skal få økt kunnskap og trygghet slik at de kan ta selvstendige valg i forhold til rusbruk.
 
Delmål: 
Lage og implementere en rusforebyggende veileder i ungdomsskolen
- Sikre lik innsats i rusforebyggende arbeid over tid 
Igangsette foreldrestøtte i rusforebyggende ungdomsarbeid
- Bevisstgjøring på foreldre/voksenrollen
- Øke deres kunnskap om rusbruk lokalt/nasjonalt
Skape gode møteplasser for ungdom 
- I samarbeid med frivilligheten og «Fremtiden er nå»
Øke aktivitetstilbud til de gruppene som har behov for det.
Tiltak