Revidering av Kommuneplanens arealdel

14.09.12
Nå åpner Steigen kommune for innspill til ny og endret arealbruk i Steigen.
Frist for innspill 1. desember 2012.

Steigen kommune har startet arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende plan som fastlegger hva kommunens arealer kan/skal brukes til i fremtiden.  Alle som har ideer/tanker om hvordan kommunens arealer kan brukes kan nå komme med innspill.

Innspillene vil, sammen med annen arealinformasjon og regional og statlige retningslinjer, danne grunnlag for kommunens arbeid med en revidert arealpolitikk for alt areal i Steigen.. Planen vil utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven og vil gjelde både på land og sjø.

Innspillene kan omhandle for eksempel egna og ønsket areal til næringsutvikling, boligbygging, hyttefelt, småbåthavner, akvakultur osv, men også om viktige natur- og friluftsområder og annen arealbruk som det bør tas hensyn til i planleggingen.


Det er vedtatt et planprogram for planarbeidet. Planprogrammet er en oppskrift på hvordan planprosessen skal gjennomføres og hva kommunen og andre offentlige etater legger vekt på i planarbeidet.
Planprogrammet finner du på
www.steigen.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.


Det vil bli gjennomført en rekke folkemøter og temamøter om arbeidet med ny arealplan. Møtene vil bli kunngjort på Steigen kommune sin hjemmeside og ved oppslag. Interessegrupper som ønsker å møte kommunen bes ta kontakt.


Innspillene må dokumenteres på kart og/eller i skriftlig form og kan sendes Steigen kommune, Rådhuset, 8283 Leinesfjord eller e-post til
postmottak@steigen.kommune.no senest 01.12.2012.


Ved spørsmål kontakt plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg, 75778800,
gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no.

 

Webmaster