Planstrategi for Steigen kommune med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
 
Planstrategi 2020-2023 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble vedtatt av Steigen kommunestyre den 6.11.2019:
 
 


Steigen kommunestyre vedtok i møte den 4.9.2019:

Planstrategi 2020-2023 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl § 10-1 samt § 11-13.
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret i løpet av det første året i hver valgperiode vedta en planstrategi. Plan- og bygningsloven åpner for at utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 
Steigen kommunestyre vedtok den 30. april 2019 å starte opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Det vedlagte dokumentet omfatter derfor både forslag til planstrategi og forslag til planprogram for samfunnsdelen. For ytterligere informasjon vises det til det vedlagte utkastet.
 
Innspill til planstrategi/planprogram sendes til Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord eller e-post til postmottak@steigen.kommune.no senest 24.10.2019. For spørsmål kontakt rådmann Tordis Sofie Langseth eller plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg, tlf 75778800.


Høringen er avsluttet og følgende innspill kom inn til Steigen kommune fra eksterne aktører:

Innspill fra interne etater i kommunen er av rådmannen innarbeidet i forslag til planstrategi/planprogram.
 

Planstrategi/planprogram skal fastsettes av kommunestyret den 6.11.2019