Plan- og ressursutvalget vedtok 20.mars 2019 å stenge kultur- og næringsfondet for nye søknader med øyeblikkelig virkning. Stengingen begrunnes med at fondet ikke får tilført midler fra Nordland fylkeskommune slik som tidligere år. Det er heller ikke satt av midler til fondet over kommunes eget driftsbudsjett. 

Fondets midler skal nyttes til finansiering av tiltak som fremmer kulturliv, næringsliv og frivillig aktivitet i Steigen kommune. Formålet med tildelinger fra fondet er å stimulere til trivsel, bosetting, nyetableringer og sysselsetting.


I 2018 ble åtte søknader innvilget med til sammen 685.000 kroner.


Innvilgede søknader har i ett års gyldighet. Det kan søkes om forlenget frist. Etter fristen vil bevilgningene inndras og midlene blir igjen disponible i fondet. Gjenstående udisponerte midler beholdes urørte ett år fremover. Plan- og ressursutvalget vil deretter ta stilling til videre disponering av restmidlene.


Kultur- og næringsfondet er med dette stenget for nye søknader inntil videre i påvente av eventuell tilføring av nye midler.

For nærmere info se sak 6/19 i Plan- og ressursutvalget.