Kommunestyret i Steigen vedtok i sitt møte 17. februar 2021 å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033, på høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres nå etter plan- og bygningsloven § 11-14.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens langsiktige strategi for utviklingen av samfunnet. Den inneholder visjoner, mål og strategier for hvordan vi ønsker å ha det i Steigen i fremtiden. Den legger føringer for tiltak i temaplaner, prioriteringer i økonomiplanen og for utforming av arealplaner.

Planforslaget ligger vedlagt her: 
Kommuneplanens samfunnsplan - høringsutkast
Vedtak kommuneplanens samfunnsdel

Protokoll fra kommunestyrets behandling og eventuell informasjon om medvirkning, kontaktpersoner etc. legges ut på hjemmesiden fortløpende. Her finnes også vedtatt planprogram.

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det til postmottak@steigen.kommune.no innen fristen 9. april 2021.