Steigen kommune har mottatt ny søknad om endring av reguleringsplan Nordskot havn.

Søknaden gjelder en endring av område avsatt til fritidsbebyggelse til kombinert formål fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål. Dette for å kunne ha mulighet til utleie av hyttene. 
Endringen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Søker ønsker at planendringen behandles etter forenklet prosess, jfr PBL § 12-14, andre og tredje ledd. Steigen kommune er i utgangspunktet enig at søknaden om planendringer kan behandles etter forenklet prosess, da vi ikke kan se at endringene i reguleringsplan i særlig grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Før kommunen behandler saken vil vi gi berørte myndigheter og eiere og festere som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, anledning til å uttale seg. Søknaden er også kunngjort på Steigen kommunen sin hjemmeside. 

Søknaden om planendring ligger i sin helhet vedlagt. Eventuelle merknader i saken bes sendt Steigen kommune, postmottak@steigen.kommune.no innen 7.6.2022.
 

Søknad om reguleringsendring etter forenklet prosess Nordskot havn

Søknad endring etter forenklet prosess Nordskot havn

Plankart etter en forenklet prosess del 2

Endringsforslag 07 april Planbestemmelser Nordskot havn

Endringsforslag 07 april Planbestemmelser Nordskot havn endringer merket

Endringsforslag Plankart nordre del Nordskot havn