Oversikt

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020

Hvert fjerde år skal kommunen utarbeide en oversikt over helsetilstanden i befolkningen med de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 
Oversikten skal sikre et kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen, på så vel politisk som administrativt nivå. 
Med god oversikt kan kommunen i større grad lykkes i å utvikle et samfunn som gir flere leveår med god helse i befolkningen.
 
FHI

Folkehelseprofil og oppvekstprofil

 Folkehelseprofil / Oppvekstprofil
Folkehelseprofilene gis ut årlig og gir informasjon om helsetilstand med påvirkningsfaktorer. Profilene danner grunnlag for det regionale arbeidet med å bedre folkehelsen, og brukes i tillegg aktivt i Steigen kommunes folkehelsearbeid. 

 

Ungdata

Ungdata

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Mellomtrinnet (5.- 7. trinn), ungdomstrinnet og vgs. deltar. 
Spørsmålene omhandler temaer som foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. Ungdomstrinnet og vgs. får i tillegg spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoadferd og vold. 
I Nordland er det Korus Nord som drifter Ungdata, som blir finansiert av Helsedirektoratet gjennom årlige tilskudd via statsbudsjettet. 
Steigen kommune har gjennomført Ungdata hvert tredje år siden 2013 på ungdomstrinnet og vgs. I 2022 ble Ungdata også gjennomført på mellomtrinnet i Steigen.