I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak om endringer i detaljreguleringsplan for Røssøya hyttefelt, vedtatt av Steigen kommunestyre 11.2.20 i sak 6/20 og med endringer etter behandling av klage vedtatt den 18.06.2020 i sak 4/20.

Reguleringsendringene innebærer bl.a. at det kan anlegges vei fram til hytter i sør, at noen tomter er omregulert til bolig eller kombinert bolig/hytter, at tidligere dispensasjoner i området er regulert inn i planen og at det er gjort noen endringer i bestemmelsene, blant annet på tillatt bruksareal på hytter. Plandokumentene er tilgjengelige på Steigen kommune, rådhuset og vedlagt her.

Planbestemmelser
Plankart
Tillegg til planbeskrivelse
Vedtak 11.02.2020
Vedtak 18.06.2020

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig til Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord, eventuelt postmottak@steigen.kommune.no innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Steigen kommune.